تعهد نامه

1– وام‌گیرنده متعهد به بازپرداخت اقساط در مورد مقرر می‌باشد.

2– وام گیرنده متعهد به درج اطلاعات درست می‌باشد ، بدیهی است در صورت ثبت اطلاعات نادرست عواقب ایجاد مشکل در مسیر دریافت وام متوجه وام گیرنده می باشد.

3– ثبت درخواست در وب‌سایت به معنی قبول درخواست نمی‌باشد و دریافت وام مستلزم قبول آن پس از بررسی‌های لازم و اعتبارسنجی و دریافت ضمانت‌های لازم می‌باشد.

4– وام‌گیرنده متعهد می‌شود از واگذاری وام به افراد دیگر اعم از اینکه در قبال آن وجهی دریافت نماید یا نه اجتناب نماید.

* درصورتی که شرایط بالا را قبول دارید بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

قبول و ادامه