ویژه های خبری :
تمرکز فعالیت های بانک های اسلامی باعث ایجاد امنیت میشود

تمرکز فعالیت های بانک های اسلامی باعث ایجاد امنیت میشود

امروز نظرات اقتصادی غربی، مورد مناقشه خود غربیها قرار می گیرد

امروز نظرات اقتصادی غربی، مورد مناقشه خود غربیها قرار می گیرد

اگر بانکداری اسلامی به معنای جامع کلمه محقق شود فتح عظیمی را موجب خواهد شد … بزرگترین سنگر اقتصادی امروز دنیاست

اگر بانکداری اسلامی به معنای جامع کلمه محقق شود فتح عظیمی را موجب خواهد شد … بزرگترین سنگر اقتصادی امروز دنیاست

حوزه های علمیه باید مسائل بانکداری بدون ربا را پاسخگو باشند

حوزه های علمیه باید مسائل بانکداری بدون ربا را پاسخگو باشند

ویژه های خبریRSS
تمرکز فعالیت های بانک های اسلامی باعث ایجاد امنیت میشود
۱۱ آذر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

تمرکز فعالیت های بانک های اسلامی باعث ایجاد امنیت میشود

اساس این بانک توسعه‌ی اسلامی بر پایه‌ی مبانی شریعت و احکام اسلامی است؛ یعنی شما خواسته‌اید الگوی تازه‌ ای به دنیا ارائه دهید؛ این کار خوبی است که انجام شده. اگر در این کار موفق شوید، این موفقیتِ الگوی اسلامی خواهد بود. وقتی شما میتوانید بر پایه‌ی الگوی مالی اسلام، کار عظیمی را که چنین…..

جدیدترین خبرهاRSS
تمرکز فعالیت های بانک های اسلامی باعث ایجاد امنیت میشود
۱۱ آذر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

تمرکز فعالیت های بانک های اسلامی باعث ایجاد امنیت میشود

اساس این بانک توسعه‌ی اسلامی بر پایه‌ی مبانی شریعت و احکام اسلامی است؛ یعنی شما خواسته‌اید الگوی تازه‌ ای به دنیا ارائه دهید؛ این کار خوبی است که انجام شده. اگر در این کار موفق شوید، این موفقیتِ الگوی اسلامی خواهد بود. وقتی شما میتوانید بر پایه‌ی الگوی مالی اسلام، کار عظیمی را که چنین…..

امروز نظرات اقتصادی غربی، مورد مناقشه خود غربیها قرار می گیرد
۱۱ آذر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

امروز نظرات اقتصادی غربی، مورد مناقشه خود غربیها قرار می گیرد

اگر ما در زمینه اقتصادی و در زمینه تشکیلات اداری هم توصیه اسلام را دقیقاً عمل میکردیم، یقیناً وضعمان بهتر از این بود. ما آنچه را که در زمینه‌های اقتصادی عمل کرده‌ایم، متأسفانه یک نسخه مخلوط است. چیزهایی از اسلام در آن هست؛ اما مخلوط دارد. آن بخشِ مخلوط شده، برای ما هرگز خیری به‌بار…..

اگر بانکداری اسلامی به معنای جامع کلمه محقق شود فتح عظیمی را موجب خواهد شد … بزرگترین سنگر اقتصادی امروز دنیاست
۱۱ آذر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

اگر بانکداری اسلامی به معنای جامع کلمه محقق شود فتح عظیمی را موجب خواهد شد … بزرگترین سنگر اقتصادی امروز دنیاست

بانکداری اسلامی – پول را در جامعه به شکل اسلامی مطرح کردن و داد و ستد کردن – مسأله‌ی بسیار مهمی است. اگر بتوانیم این حقیقت را به معنای جامع کلمه در جامعه به وجود بیاوریم، فتح عظیمی در دنیا خواهد بود. فتح، فقط فتح قلعه‌ها و سنگرها نیست. اگر کارگزاران دستگاه بانکی بتوانند این…..

تمرکز فعالیت های بانک های اسلامی باعث ایجاد امنیت میشود

اساس این بانک توسعه‌ی اسلامی بر پایه‌ی مبانی شریعت و احکام اسلامی است؛ یعنی شما خواسته‌اید الگوی تازه‌ ای به دنیا ارائه دهید؛ این کار خوبی است که انجام شده. اگر در این کار موفق شوید، این موفقیتِ الگوی...

امروز نظرات اقتصادی غربی، مورد مناقشه خود غربیها قرار می گیرد

اگر ما در زمینه اقتصادی و در زمینه تشکیلات اداری هم توصیه اسلام را دقیقاً عمل میکردیم، یقیناً وضعمان بهتر از این بود. ما آنچه را که در زمینه‌های اقتصادی عمل کرده‌ایم، متأسفانه یک نسخه مخلوط است. چیزها...

اگر بانکداری اسلامی به معنای جامع کلمه محقق شود فتح عظیمی را موجب خواهد شد … بزرگترین سنگر اقتصادی امروز دنیاست

بانکداری اسلامی – پول را در جامعه به شکل اسلامی مطرح کردن و داد و ستد کردن – مسأله‌ی بسیار مهمی است. اگر بتوانیم این حقیقت را به معنای جامع کلمه در جامعه به وجود بیاوریم، فتح عظیمی در دنیا...

حوزه های علمیه باید مسائل بانکداری بدون ربا را پاسخگو باشند

… مسائل جدیدی وجود دارد. در زمینه‌ی اقتصاد، مسائل تازه‌ای وجود دارد. مثلاً ما بانکداری اسلامی را به وجود آورده‌ایم. امروز مسائل تازه‌ای در زمینه‌ی پول و بانکداری وجود دارد؛ اینها را بایستی حل کر...